Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 6th-Guiden - Referencehåndtering

Bøger/Antologier

Generelle regler for bøger og antologier

Herunder listes generelle regler for referencer til bøger og antologier, som gør sig gældende i alle tilfælde.

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er)
 • Optræder forfatter som redaktør fx med et '(red.)' på bogens forsiden, skal forfatters navn efterfølges med et (red.) inden punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke har et årstal for udgivelsen skriver du (u.å.)

Titel

 • Titel og eventuel undertitel adskilles af et kolon.
 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i bogens titel og undertitel.
 • Titlen på bogen eller antologien skrives i kursiv, da værkets titel altid er i kursiv.

Bind

 • Er materialet et bind fra et større værk, skal bindets nummer angives efter bogens titel adskilt med et komma.
 • Bind-nummeret skrives i kursiv ligesom bogens titel.

Udgave

 • Anfør kun information om udgaven hvis:
 1. der er tale om 2. udgave eller senere.
 2. der er tale om en speciel 1. udgave.
 3. bogen er blevet revideret på anden vis.
 • Udgavenummeret anføres i parentes efter titel og evt. bind, efterfulgt af et punktum.
 • Det noteres som ordenstal efterfulgt af udg. fx (2. udg.)

Sidetal

 • I referencelisten: Kun hvis der henvises til en del af et værk (bogkapitel el. antologiartikel), skal sidetal anføres i parentes efter værkets titel, bind og evt. udgavenummer adskilt med et komma fx (2. udg., s. 157-190). Sidetal skal ikke anføres i referencelisten, hvis der er tale om et helt værk.
 • I teksten: Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og det sidetal, du refererer til.
 • Hvis kilden er uden sidetal, anvendes afsnits- eller kapitelnummer.

Udgivelsessted

 • Udgivelsesstedet er den by, hvor forlaget har adresse.
 • Anfør kun det første udgivelsessted, hvis flere udgivelsessteder er angivet i værket.
 • Hvis der kan opstå tvivl om udgivelsesstedets beliggenhed, inkluder da også landet for at undgå misforståelser, fx. "Cambridge, USA" eller "Sydney, Canada". (Bemærk dette er en tilpasning til danske forhold. APA anbefaler at tilføje stat efter alle amerikanske byer og land efter samtlige ikke-amerikanske byer, hvilket kan virke unaturligt, hvis man skriver på dansk).

Udgiver

 • Undgå forkortelser såsom “Inc”, “Co” eller “Pty Ltd.”.

Bøger

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en hel bog i en trykt version. 

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Ifølge Maxwell (2013, s. 81) er risikoen større ved at begrænse sine spørgsmål til det der direkte kan observeres.

Risikoen er større ved at begrænse sine spørgsmål til det der direkte kan observeres (Maxwell, 2013, s. 81).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Bogens titel: Undertitel (x. udg.*). Udgivelsessted: Udgiver.

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design (3. udg.). Thousand Oaks, California: SAGE.

* Udgave medtages kun, hvis der er tale om 2. udgave eller senere, eller hvis der er tale om en speciel 1. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

 

Kapitler i bøger

Du kan komme ud for, at du gerne vil henvise til bare et enkelt kapitel i en bog, fordi du kun benytter referencer til lige dette kapitel. Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til et kapitel i en bog, hvor hele bogen er skrevet af samme forfatter.

Hvis bogens kapitler er skrevet af forskellige forfattere, er det en antologi. Se fanerne 'Antologier' eller 'Antologi-kapitler' for at se hvordan du henviser til sådanne.

 

  Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

 

eller

 

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

 

Maslow (1968, s. 17) antager, at mennesket har en indre natur, der i dybest set bunder i det biologiske.

Mennesket har en indre natur, der "bunder i det biologiske, og som i nogen grad er 'naturlig', medfødt og i en vis forstand foranderlig..."(Maslow, 1968, s. 17).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Kapitlets titel: Undertitel. I Forfatter, A. A., Bogens titel: undertitel (x. udg.*, s. xx-xx). Udgivelsessted: Udgiver.

Maslow, A. H. (1968). Første del: Et større virkefelt for psykologien. I vej mod en eksistenspsykologi (2. udg., s. 17-22). København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck.

* Udgave medtages kun, hvis der er tale om 2. udgave eller senere, eller hvis der er tale om en speciel 1. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

Antologier

En antologi er en samling af tekster skrevet af forskellige forfattere. Antologien har altid en eller flere redaktører. Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en antologi.

Vær opmærksom på følgende:

 • Henviser du til en specifik artikel i en antologi, hvilket oftest er tilfældet, skal du henvise til denne artikels forfatter i din reference. Se mere under fanen 'Antologi-artikel'.
 • Henviser du til hele antologien, skal du anføre antologiens redaktør i din reference i teksten.
 • I referencelisten skal der tilføjes et (red.) efter forfatterens navn.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Sammen med en række forfattere behandler Aabro & Olesen (2013) begreber såsom dannelse og institutionalisering.

Her giver en række førende fagpersoner på området deres syn på emner såsom dannelse og  institutionalisering (Aabro & Olesen, 2013).

Referencelisten
Redaktør, A. A. (red.). (årstal). Bogens titel: Undertitel (x. udg.*). Udgivelsessted: Udgiver.

Aabro, C. & Olesen, S. G. (red.). (2013). Individ, institution og samfund: Antologi for faget (2. udg.). Værløse: Billesø & Baltzer.

* Udgave medtages kun, hvis der er tale om 2. udgave eller senere, eller hvis der er tale om en speciel 1. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

Artikler i antologi

En artikel i en antologi kan sammenlignes med et kapitel i en bog. Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en antologi-artikel.

Vær opmærksom på følgende:

 • Antologiens titel skal stå i kursiv (ligesom titlen på et tidsskrift), fordi værkets titel altid skal stå i kursiv.
 • En antologi har altid én eller flere redaktører, hvilket skal anføres i referencen i referencelisten.
 • Når redaktørens navn anføres, skrives det med forbogstav for fornavn efterfulgt af efternavnet, altså modsat af hvordan forfattere anføres.
 • Man indsætter et (red.) efter redaktørens navn.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)


eller

(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Midtgaard (2004, s. 174) beskriver netværksanalyse om en metode til at kortlægge strukturer.

Personer, der tilhører marginaliserede grupper, er mere udsatte i forhold til trusler på deres velfærd (Midtgaard, 2004, s. 170).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Artiklens titel: Undertitel. I A. Redaktør & B. Redaktør (red.), Antologi titel: Undertitel (x. udg.*, s. xx-xx). Udgivelsessted: Udgiver.

Midtgaard, J. (2004). Sundhed som social kapital. I P. Berliner (red.), Fællesskaber: En antologi om community psykologi (s. 157-190). København K: Frydenlund.

* Udgave medtages kun, hvis der er tale om 2. udgave eller senere, eller hvis der er tale om en speciel 1. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

Oversatte bøger

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til en bog, der er oversat fra et andet sprog. Den oprindelige udgave er ofte udgivet nogle år tidligere end den oversatte udgave, så du skal ofte have to årstal med.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ved henvisning i teksten skal årstallet for den oprindelige udgivelse anføres først, og årstallet for oversættelsen anføres sidst.
 • I referencelisten nævnes den oversatte udgaves årstal først og den oprindelige udgaves årstal sidst.
 • Oversætteren navn skal anføres i parentes efter titlen. Anfør forbogstav for fornavn efterfulgt af efternavn, og afslut med et 'overs.', hvilket er forkortet for oversat.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (oprindeligt årstal/ oversættelsens årstal, s. sidetal)

eller
 

(Forfatter, oprindeligt årstal/ oversættelsens årstal, s. sidetal)
Her beskriver Sebald (1995/2018, s. 4), hvordan karakteren dr. Selwyn nyder de såkaldte eventyræbler.
Her beskrives det, hvordan eventyræbler har en helt særligt smag (Sebald, 1995/2018, s. 4).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (oversættelsens årstal/ oprindeligt årstal). Bogens titel: Undertitel (A. Oversætter, overs.). Udgivelsessted: Udgiver.

Sebald, W. G. (2018/1995). De udvandrede: Fire lange fortællinger (N. Bruns, overs.). København K: Gyldendal.

Genudgivede bøger

Indimellem bliver ældre materialer genudgivet i en redigeret form. Har du brug for at henvise til et genudgivet materiale, skal du være opmærksom på følgende:

 • Ved henvisning i teksten skal årstallet for den oprindelige udgivelse anføres først, og årstallet for genudgivelsen anføres sidst.
 • Genudgivelsens materialetype afgør, hvordan referencen skal se ud i referencelisten; kapitel (digt, novelle, etc.), bind eller et helt værk.
 • I referencelisten anfører du årstallet for genudgivelsen i parentesen efter forfatterens navn.
 • Redaktøren på den samlede genudgivelse skal krediteres, hvis det fremgår af bogens oplysninger.
 • Hvis materialet både er redigeret og oversat, skal vedkommende krediteres, og der skal efter 'A. Redaktør (red.)' tilføjes et '& B. Oversætter, overs.'.
 • Til sidst i referencen anfører du i parentes årstallet for det originale værks udgivelse således: (Originalt værk udgivet årstal).

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til et genudgivet materiale, som samtidigt er blevet oversat. Eksemplet viser en genudgivelse, der optræder som et bind af et større værk.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (oprindeligt årstal/ årstal for genudgivelse, s. sidetal)

eller

(Forfatter, oprindeligt årstal/ årstal for genudgivelse s. sidetal)

Ifølge Freud kan humor ligeledes (1905/1978-81, s. 15) være relateret til det ubevidste.

Humor kan også anses som en psykologisk ventil (Freud, 1905/1978-81, s. 15).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal for genudgivelse). Genudgivelsens titel: Undertitel. I A. Redaktør (red.) & B. Oversætter, overs.), Bogens titel: Undertitel (s. xx-xx el. bd. X). Udgivelsessted: Udgiver. (Originalt værk udgivet årstal).

Freud, S. (1978-81). Jokes and their relation to the unconscious. I J. Strachey (red. & overs.), Complete psychological works: Standard edition (bd. 8). London: Hogarth Press. (Originalt værk udgivet 1905).

 

Flerbindsværker

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til et flerbindsværk, hvis du henviser til hele værket. Eksemplet her er vist uden sidehenvisning, da der henvises overordnet til referencen.

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

eller

(Forfatter, årstal)

Wyse, Selwyn, Smith og Suter (2016-2017) behandler over værkets to bind uddannelsesmæssig forskning.

Over to bind behandler værket uddannelsesmæssig forskning i form af seks essentielle komponenter (Wyse, Selwyn, Smith & Suter, 2016-2017).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Titel på flerbindsværk: Undertitel (bd. x-x). Udgivelsessted: Udgiver.

Wyse, D., Selwyn, N., Smith, E. & Suter, L. E. (red.).(2016-2017). The BERA/SAGE handbook of educational research (bd. 1-2). London: SAGE.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk