Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Bøger & Antologier


Bøger

  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. x)
Ifølge Maxwell (2013, s. 81) er risikoen større ved at begrænse sine spørgsmål til det, der direkte kan observeres. Allan et al. (2019) har bl.a. udviklet et nyt sæt designprincipper til undervisningen på STEM-studierne.
(Forfatter, årstal, s. x)
Risikoen er større ved at begrænse sine spørgsmål til det, der direkte kan observeres (Maxwell, 2013, s. 81). I bogen udvikles bl.a. et nyt sæt designprincipper til undervisningen på STEM- studierne (Allan et al., 2019).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Bogens titel: Undertitel. (x. udg.*). Udgiver.
Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design: An interactive approach (3. udg.). SAGE Publications.  
Forfatter, A. A. (årstal). Bogens titel (x. udg.*). Udgiver. https://xxxxx.
  Allan, C. N., Campbell, C. & Crough, J. (2019). Blended learning designs in STEM Higher Education: Putting learning first. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6982-7

* Udgavenummeret medtages kun, hvis der er tale om anden udgave eller senere, en speciel første udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

Antologier

Eksemplerne herunder angiver referencer til en samlet antologi.

  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Redaktør (årstal, s. x)
Sammen med en række forfattere behandler Aabro & Olesen (2013) begreber såsom dannelse og institutionalisering. Sammen med en række forfattere udforsker Keendwe & Byamukama (2019) i denne publikation bl.a., hvordan man forberede studerende i det 21. århundrede ....
(Redaktør, årstal, s. x)
Her giver en række førende fagpersoner på området deres syn på emner såsom dannelse og institutionalisering (Aabro & Olesen, 2013). Her udforsker en række førende fagpersoner på området bl.a., hvordan man forbereder studerende i det 21. århundrede ... (Keendwe & Byamukama, 2019).
Referencelisten
Redaktør, A. A. (red.). (årstal). Bogens titel: Undertitel (x. udg.*). Udgiver.
Aabro, C. & Olesen, S. G. (red.). (2013). Individ, institution og samfund: Antologi for faget (2. udg.). Billesø & Baltzer.  
Redaktør, A. A. (red.). (årstal). Bogens titel: Undertitel (x. udg.*). Udgiver. https://xxxxx.
  Keengwe, J. & Byamukama, R. (red.). (2019). Handbook of Research on Promoting Higher-Order Skills and Global Competencies in Life and Work. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6331-0

* Udgavenummeret medtages kun, hvis der er tale om anden udgave eller senere, en speciel første udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

OBS!

 • En antologi er en samling af tekster skrevet af forskellige forfattere. Antologien har altid en eller flere redaktører. Du kan genkende en antologi på, at der på forsiden oftest står (red.) efter navne(ne).
 • Henviser du til hele antologien, er det antologiens redaktør(er), som du skal referere til i teksten.
 • I referencelisten skal der tilføjes et (red.) efter redaktørens navn.
 • Henviser du derimod til en specifik artikel (et kapitel) i antologien, skal du henvise som til et kapitel med kapitlets forfatter i din reference. Se mere ved Kapitler (bog el. antologi).
 •  

Oversatte bøger

  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Forfatter (oprindelig udgivelses årstal/oversættelsens årstal, s. x)
... hvilket kan trække tråde tilbage til de Montesquieus (1748/1998) klassiske værk. I bogen skriver Price (2018) om, hvordan man kan komme ud af sin telefonafhængighed.
(Forfatter, oprindelig udgivelses årstal/oversættelsens årstal, s. x)
... hvilket kan trække tråde tilbage til hans klassiske værk "De l'esprit des lois", på dansk "Om lovenes ånd" (de Montesquieu, 1748/1998). I bogen beskrives, hvordan man kan komme ud af sin telefonafhængighed (Price, 2018).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (oversættelsens årstal). Bogens titel: Undertitel. (C. Oversætter, overs.; x. udg.*). Forlag. (Originalt værk udgivet XXXX).
de Montesquieu, C. (1998). Om lovenes ånd. (M. K. With, overs.). Gad. (Originalt værk udgivet 1748).  
Forfatter, A. A. (årstal). Bogens titel (x. udg.*). Forlag. https://xxxxx.
  Price, C. (2018). Jeg slukker nu!: Få et sundt forhold til din telefon. (S. H. Jacobsen, overs.). Don Max. https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A54197624

* Udgave-nummeret medtages kun, hvis der er tale om 2. udgave eller senere, en speciel 1. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

OBS!

 • Ved oversatte bøger er den oprindelige udgave ofte udgivet nogle år tidligere end den oversatte udgave. Begge årstal skal med.
 • Oversættelsens materialetype afgør, hvordan referencen skal se ud i referencelisten; kapitel (digt, novelle, etc.), bind eller et helt værk.
 • Ved henvisning i teksten skal årstallet for den oprindelige udgivelse anføres først, herefter skråstreg - og sidst årstallet for oversættelsen.
 • Oversætterens navn skal anføres i parentes efter titlen. Anfør forbogstav for fornavn efterfulgt af efternavn, og afslut med et 'overs.', forkortelsen for oversætter.
 • I referencelisten: Årstallet for oversættelsen anføres i parentesen efter forfatterens navn. Årstallet for det oprindeligt udgivne værk anføres i parentes til sidst i referencen, eks. '(Originalt værk udgivet XXXX).

Genudgivne bøger

Nedenstående viser, hvordan du bør henvise til et genudgivet materiale, som samtidigt er blevet oversat. Eksemplet viser en genudgivelse, der optræder som et bind af et større værk.

  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Forfatter (oprindeligt årstal /årstal for genudgivelse, s. x)
Ifølge Freud kan humor ligeledes (1905/1960, s. 15) være relateret til det ubevidste. Ifølge Freud kan humor ligeledes (1905/1960, s. 15) være relateret til det ubevidste.
(Forfatter, oprindeligt årstal /årstal for genudgivelse, s. x)
Humor kan også anses som en psykologisk ventil (Freud, 1905/1960, s. 15). Humor kan også anses som en psykologisk ventil (Freud, 1905/1960, s. 15).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal for genudgivelse). Genudgivelsens titel: Undertitel. (x. udg.*). Forlag. (Originalt værk udgivet årstal).
Freud, S. (1960). The Complete psychological works: Bd. 8 Jokes and their relation to the unconscious (standard ed.). (J. Strachey, red. & overs.). Hogarth Press. (Originalt værk udgivet 1905).  
Forfatter, A. A. (årstal for genudgivelse). Genudgivelsens titel: Undertitel (x. udg.*). Forlag. https://xxxxx (Originalt værk udgivet årstal).
  Freud, S. (2013). Jokes and their relation to the unconscious. (J. Strachey, red. & overs.). Read Books Ltd. https://books.google.dk/books?id=G3x-CgAAQBAJ& (Originalt værk udgivet 1905).

* Udgavenummeret medtages kun, hvis der er tale om anden udgave eller senere, en speciel første udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

OBS!
Indimellem bliver ældre materialer genudgivet i en redigeret form. Har du brug for at henvise til et genudgivet materiale, skal du være opmærksom på følgende:

 • Ved henvisning i teksten skal årstallet for den oprindelige udgivelse anføres først, og årstallet for genudgivelsen anføres sidst.
 • Genudgivelsens materialetype afgør, hvordan referencen skal se ud i referencelisten; kapitel (digt, novelle, etc.), bind eller et helt værk.
 • I referencelisten anfører du årstallet for genudgivelsen i parentesen efter forfatterens navn.
 • Redaktøren på den samlede genudgivelse skal krediteres, hvis det fremgår af bogens oplysninger.
 • Hvis materialet både er redigeret og oversat, skal vedkommende krediteres, og der skal efter 'A. Redaktør (red.)' tilføjes et '& B. Oversætter, overs.'.
 • Til sidst i referencen anfører du i parentes årstallet for det originale værks udgivelse således: (Originalt værk udgivet årstal).

Flerbindsværker

Eksemplerne herunder er vist uden sidehenvisning, da der henvises overordnet til referencen.

  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Forfatter (årstal)
Især i bind 2 behandler Wyse et al. (2017) den uddannelsesmæssige forskning. I en samling, hvor Gallagher & Easley sammen med en gruppe forskere uddyber, diskuterer og afprøver Piagets syn og teorier på uddannelse(1978).
(Forfatter, årstal)
Især i bind 2 behandler værket uddannelsesmæssig forskning i form af seks essentielle komponenter (Wyse et al., 2017). ... hvor Piagets syn og teorier på uddannelse bliver uddybet, diskuteret og afprøvet (Gallagher & Easley, 1978).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Titel på flerbindsværk: Undertitel**. (x. udg.*, bd. x**). Udgiver.
Wyse, D., Selwyn, N., Smith, E. & Suter, L. E. (red.). (2017). The BERA / SAGE Handbook of Educational Research (bd. 2). SAGE.  
Forfatter, A. A. (årstal). Titel på flerbindsværk: Undertitel** (x. udg.*, bd. x**). Udgiver. https://xxxxx.
  Gallagher, J. M. & Easley Jr., J. A. (1978). Knowledge and development: Volume 2 Piaget and education. Springer. https://doi-org.proxy1-bib.sdu.dk/10.1007/978-1-4684-3402-6

* Udgavenummeret medtages kun, hvis der er tale om anden udgave eller senere, en speciel første udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

** Bindnummeret skal noteres i parentes efter titlen med evt. udgave, hvis bindet, man henviser til ikke har sin egen titel (se det trykte eksempel). Hvis bindet har sin egen titel, skal det noteres som undertitel og bindnummeret skal ikke stå i parentes efterfølgende (se online eksemplet).

Generelle regler

Herunder listes generelle regler for referencer til bøger og antologier, som gør sig gældende i alle tilfælde.

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er)
 • Er det en antologi, bliver forfatter til redaktør. Det vises oftest med et '(red.)' på bogens forside.
  • In-text henvises til redaktørens navn på forfatterpladsen.
  • I referencelisten noteres redaktørens navn som forfatter med med et (red.) inden punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Såfremt materialet ikke indeholder et årstal for udgivelsen, skriver du (u.å.).

Titel

 • Titel og eventuel undertitel adskilles af et kolon.
 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i bogens titel og undertitel.
 • Titlen på bogen eller antologien skrives i kursiv, da værkets titel altid er i kursiv.

Bind

 • Hvis bindet, man henviser til, ikke har sin egen titel (se det trykte eksempel for 'flerbindværker'), skal bindnummeret noteres i parentes efter titlen med evt. udgave.
 • Hvis bindet har sin egen titel, skal det noteres som undertitel og bindnummeret skal ikke stå i parentes efterfølgende (se online eksemplet for 'flerbindsværker').

Udgave

 • Anfør kun information om udgaven hvis:
 1. der er tale om anden udgave eller senere.
 2. der er tale om en speciel første udgave.
 3. bogen er blevet revideret på anden vis.
 • Udgavenummeret anføres i parentes efter titel, efterfulgt af et punktum fx (2. udg.).

Sidetal

 • I referencelisten: Kun hvis der henvises til en del af et værk (bogkapitel el. antologiartikel), skal sidetal anføres i parentes efter værkets titel, bind og evt. udgavenummer adskilt med et komma fx (2. udg., s. 157-190). Sidetal skal ikke anføres i referencelisten, hvis der er tale om et helt værk.
 • I teksten: Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og det sidetal, du refererer til.
 • Hvis kilden er uden sidetal, anvendes afsnits- eller kapitelnummer.

Udgiver

 • Udgiver er det forlag eller organisation, der har udgivet bogen.
 • Angiv forlaget navn, som det er noteret i bogens kolofon - med de anførte store og/el. små bogstaver - også selv om forlagets navn varierer lidt fra den ene titel til den næste. Forlagets navn må ikke forkortes med mindre forkortelsen er angivet som sådan i bogens kolofon.
 • Undgå forkortelser såsom “Inc”, “Co” eller “Pty Ltd.”.
 • Ved flere udgivere angives de adskilt med et semikolon, fx "Guilford Press; Basic Books".
 • Hvis udgiver er = forfatteren, skal navnet kun angives på forfatterens plads.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke tages hensyn til,om læseren har adgang til mediet.
 • Der skal ikke punktum efter linket.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk