Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Referencer i teksten


Når du indsætter referencer løbende i din brødtekst, kalder APA det for in-text referencer. I APA angiver man sine in-text referencer ud fra formen forfatter-årstal, hvilket betyder, at forfatterens efternavn og udgivelsesåret for teksten noteres som reference i teksten med brug af en parentes. I APA står referencerne altså ikke nede i fodnoterne. Læs mere om brug af Fodnoter. Med forfatter-årstal-formen er flere citationsformer mulige, og du kan bruge dem efter behov.

Parentetisk citation: (Forfatter, årstal)

... hvilket er et modstridende argument (Midtgaard, 2004).


Narrativ citation: Forfatter (årstal)

Midtgaard (2004) argumenterer derimod for...


Opdeling af en narrativ citation: Forfatter. . . (årstal).

Midtgaard argumenterer derimod for... (2004).

 

Gentagelse af referencer

Hvis du bruger den samme reference flere gange efter hinanden, kan det virke omstændeligt at skulle skrive det hele hver gang, og det er også generende for læseren.

Første gang du angiver en reference i teksten, skal du selvfølgelig medtage forfatter, årstal og evt. sidetal. I de efterfølgende referencer af samme kilde kan du nøjes med at angive årstal  + evt. sidetal i parentes, hvis du har anført forfatteren narrativt tidligere i samme afsnit. Vær opmærksom på læsevenligheden. Hvis du henover et sideskift gentager en reference, skal du indsætte forfatters navn igen på den nye side.

Nogle bruger termen ibid. for at spare tegn. Dette er ikke korrekt i forhold til APA. Ibid. er en term fra et andet referencesystem (Chicago), og er altså ikke en del af APA.

Sidetal på in-text referencer?

Når du henviser til et specifikt sted i en kilde, skal du angive sidetallet til sidst i referencen i teksten med et s. (for side).

Forfatter (årstal, s. xx) eller (Forfatter, årstal, s. xx) eller Forfatter. . .(årstal, s. xx).

Midtgaard (2004, s. 187) eller (Midtgaard, 2004, s. 187) eller Midtgaard . . . (2004, s. 187)


Hvis du henviser til et kapitel, en tabel eller en figur, skal du angive kap., tab. eller fig. i stedet for s. og herefter indsætte nummeret på kapitel, tabel eller figur. Kun hvis du henviser overordnet til en kilde eller henviser til hele værket, skal der ikke sidetal på referencen.

Ovenstående gælder for in-text referencer i brødteksten. Den tilhørende reference i referencelisten skal ikke have disse sidetal anført. Læs mere på siderne om de forskellige Referencetyper og se dem i "Referencelisten med APA 7th" (PDF).

Hvad gør man når der er flere forfattere m.m.

En reference i teksten kan se forskellig ud. Flere ting gør sig gældende:

  • Står referencen i narrativ eller parentetisk citation?
  • Er det første gang referencen angives, eller er den nævnt tidligere?
  • Hvor mange forfattere står bag referencen?
  • Er referencen uden forfatter?
  • Er det en organisation, der står bag teksten og skal angives som forfatter?
  • Er der flere referencer af samme forfatter fra samme årstal?
  • Er der flere referencer i samme parentes?
  • Hedder forfatterne det samme til efternavn?

Oversigten nedenfor vil give dig et overblik over de forskellige variationer, du kan komme ud for.

Variationer
Narrativ
(1. ref.)
Narrativ
(efterfølg. ref.)
Parentetisk
(1. ref.)
Parentetisk
(efterfølg. ref.)
Note
En forfatter
Frandsen (2017) Frandsen (2017) (Frandsen, 2017) (Frandsen, 2017)  
To forfattere
Folkmann og Jensen (2015) Folkmann og Jensen (2015) (Folkmann & Jensen, 2015) (Folkmann & Jensen, 2015)  
Tre el. flere forfattere
Wyse et al. (2017) Wyse et al. (2017) (Wyse et al., 2017) (Wyse et al., 2017)

I nogle tilfælde kan to referencer ligne hinanden til forveksling pga. næsten entydig række af forfattere. Tilføj da det antal forfatternavne, der skal til for, at man kan skelne referencerne fra hinanden.

Ingen forfatter
Det Gode Liv (2018) Det Gode Liv (2018) (Det Gode Liv, 2018) (Det Gode Liv, 2018)

Angiv titlen i stedet for forfatteren.

Titler på religiøse værker angives i kursiv.

Organisation som forfatter

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed (SST & SIF, 2022)

SST & SIF (2022) (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF], 2022) (SST & SIF, 2022) Angiv organisationens fulde navn v. første reference med evt. forkortelse i parentes / kantet parentes. Herefter kan forkortelsen bruges i resten af teksten.
Samme forfatter fra samme år
Dohn (2018a) og Dohn (2018b) Dohn (2018a) og Dohn (2018b) (Dohn, 2018a, 2018b) (Dohn, 2018a, 2018b) Tildel de forskellige referencer et bogstav i rækkefølgen a, b, c, d, osv. Anvend samme bogstaver til tilsvarende referencer i referencelisten. Sorter alfabetisk efter titel (undtagen hvis de indgår i samme udgivelse i fx antologi, så sorteres efter rækkefølge i udgivelsen).
Samme forfatter i samme parentes
-- -- (Frandsen, 2017, i tryk) (Frandsen, 2017, i tryk) Rangeres efter udgivelsesår med ældste reference først.
Udtrykket i tryk er en oversættelse af det engelske in press og angives ved publikationer, der er antaget og accepteret, men ikke udkommet endnu.
Forskellige forfattere i samme parentes
-- -- (Frandsen, 2017; Wyse et al., 2017) (Frandsen, 2017; Wyse et al., 2017) Rangeres i alfabetisk rækkefølge i samme parentes adskilt af semikolon.
Forfattere med samme efternavn
J. J. Hansen (2016) og S. B. Hansen (2019) J. J. Hansen (2016) og S. B. Hansen (2019) (J. J. Hansen, 2016; S. B. Hansen, 2019) (J. J. Hansen, 2016; S. B. Hansen, 2019) Forfatternes initialer skal angives, så man kan se, at der er tale om to forskellige forfattere. Det gælder også, selv om årstallene er forskellige.

Når der ikke skal være en reference

Generel omtale

Omtaler du fx et website uden en specifik information eller en specifik side fra det website, skal du kun angive navnet på siden og URL'en i en parentes lige efter. Du skal ikke lave en reference, og det skal ikke nævnes i referencelisten. Eks.:

Vi udarbejdede vores spørgeskema i Survey Exact (https://www.survey-xact.dk).

 

Det gælder også, hvis du omtaler titler på tidsskrifter, fx i en metaanalyse. Angiv da kun tidsskiftets titel i kursiv. Eks.:

I tidsskriftet Review of Educational Research søgte jeg efter studier, som jeg kunne inkludere i metaanalysen.

 

Og det gælder ligeledes, hvis du bruger almindelig software eller apps. Her vil det ligeledes være rigeligt at omtale det ved navn. Eks.:

Til at analysere min empiri, brugte jeg programmet Nvivo.


Egen empiri

Har du genereret data, som du henviser til i din tekst via fx interviews el. statistikprogrammer, skal du, med mindre du kan angive en specifik URL til den data, som du har genereret, vedlægge det som Bilag.


Personlig kommunikation

Har du brug for at referere til personlig kommunikation (fx. mailkorrespondance, telefonsamtaler el. personlige interviews), behøver du ligeledes kun at referere til dem i selve teksten og altså ikke angive dem i referencelisten. Årsagen hertil er, at denne type materiale principielt ikke udgør genanvendelig data. (Læs mere om Personlig kommunikation). Hvis du har data af denne type, som er afgørende for din opgave, bør du overveje at medtage det som Bilag.

Under Referencetyper kan du orientere dig om, hvordan du skal referere i teksten til netop den materialetype, du sidder med.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk